Innvordfjellet

Flatanger og Namsos kommuner i Trøndelag

Zephyr har konsesjon til å bygge Innvordfjellet vindkraftverk på grensen mellom Flatanger (85 %) og Namsos (15 %) kommuner. Zephyr jobber med detaljprosjekteringen av anlegget og vil utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som skal sendes til NVE for godkjenning.

Zephyr fikk endelig konsesjon av OED 22. mars 2018. Med konsesjonen fulgte en rekke vilkår som måtte innfris og godkjennes av NVE før byggestart. Blant annet ble det satt som vilkår å gjennomføre undersøkelser av hubro i årene 2018 og 2019. Senere ble dette kravet også omfattet til å gjelde 2020. Et annet krav som ble stilt var å gjennomføre kulturminneundersøkelser før byggestart, såkalt §9 undersøkelser.

Begge ovennevnte undersøkelser ble ferdigstilt i 2020. På grunn av usikkerhet vedr resultatet av disse undersøkelsene har det ikke vært mulig å iverksette ordinære prosesser knyttet til bl.a. detaljprosjektering og enkelte andre pålagte krav fra myndighetene (detaljplan og samrådsprosess med berørte parter). Det foreligger ingen særskilte funn fra nevnte to undersøkelser som innvirker på prosjektet og de vilkår som er satt i konsesjonen.

I konsesjonen fra 2018 var det et krav om å bygge og idriftsette anlegget i løpet av 2020, senere utvidet til 2021. Zephyr har søkt om fristforlengelse, i hovedsak på grunn av ovennevnte pålagte undersøkelser.

Søknaden er avslått av NVE. Zephyr har anket dette inn for OED, som har dette til endelig behandling.

Zephyr har konsesjon for vindkraftverket, mens Tensio (tidligere NTE) har konsesjon for nettløsningen. Det tar inntil 2 år å bygge et slikt anlegg.

Innvordfjellet vindkraftverk ble meldt til NVE i mars 2007 og konsesjonssøkt 15. mai 2010. NVE ga konsesjon til prosjektet 12. desember 2014.

Hansen,
Johnny

Prosjektleder

907 14 330

jh@zephyr.no