Innvordfjellet

Flatanger og Namsos kommuner i Trøndelag

Zephyr har konsesjon til å bygge Innvordfjellet vindkraftverk på grensen mellom Flatanger (85 %) og Namsos (15 %) kommuner. Zephyr jobber med detaljprosjekteringen av anlegget og vil utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som skal sendes til NVE for godkjenning.

Det er mange år siden Zephyr startet arbeidet med Innvordfjellet vindkraftverk. Allerede i september 2007 ble det satt opp to vindmålemaster i planområdet. Den nordligste masten ble tatt ned i september 2009, mens den sørlige masten fremdeles måler vind og andre klimatiske parametere i området. Zephyr har tegnet avtale med 14 av de 15 grunneierne.

Innvordfjellet vindkraftverk ble meldt til NVE i mars 2007 og konsesjonssøkt 15. mai 2010. Samtidig med søknaden på vindparken ble det sendt en felles nettsøknad for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftanlegg. NVE ga konsesjon til prosjektet 12. desember 2014. NVE sitt vedtak ble påklaget og etter klagebehandling i Olje- og energidepartementet, fikk Zephyr endelig konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk 22. mars 2018.

NTE Nett søkte i 2014 om en alternativ nettløsning for Innvordfjellet mot Daltrøa transformatorstasjon. NVE ga konsesjon til en 34 km lang 66 kV kraftledning 20. april 2015.

Hansen,
Johnny

Prosjektleder

907 14 330

jh@zephyr.no