Haram

Ålesund kommune i Møre og Romsdal


Informasjon om anleggsarbeidet

Vi går nå over i en ny fase med arbeider når hovedmengden av transporter opp på fjellet avsluttes denne uken.
I tiden fremover til sommerferien vil det være Vestas sine arbeider i anleggsområdet som er hovedaktivitet med klargjøring og montering av 8 stk turbiner. Stangeland Maskin AS vil også være tilstede i hele perioden og utføre sluttarbeid langs veier og kranoppstillingsplasser.

Arbeidstid:

 • Mandag-Lørdag: Anleggsdrift ca kl 07:00 – kl 20:00. (Justeringer kan komme pga værforhold, etc..)
 • Søndag: Det vil enkelte dager pågå mindre arbeider. (Dette er ikke støyende arbeid innenfor lovens rammer.)

Planlagt fremdrift:

 • Uke 19: Stangeland Maskin AS arbeider i hele anlegget. Vestas får levert hovedkran og arbeider med klargjøring for montasje på alle turbinpunkt.
 • Uke 20 til 27: Vestas AS monterer 8 stk turbiner på respektive turbinpunkt. Stangeland Maskin AS arbeider i hele anlegget.
 • Uke 28  til ferdigdato ut på høst/vinter: Fjerning av midlertidige anleggsdeler og kompletterende arbeid.


Bemanning:

 • Bemanningen vil i tiden fremover øke til ca 70-80 personer.

Sikkerhet på anlegget:

 • Det er ferdselsrestriksjoner i hele anleggsområdet i tidsrommet det pågår anleggsdrift. Det henvises her til entreprenørens skilting ved adkomstveier og i selve anleggsområdet. Det vil være forbudet med svært stor risiko å ta seg forbi skiltingen og inn i anleggsområdet og vi må be om at alle respektere entreprenørens skilting.
 • Det vil pågå kranoperasjoner på alle turbinpunkt og på bladlager i fasen som vi går inn i. Sikkerhetsavstandene i anleggsområdet vil variere, men den vil under turbinmontasje vær opp til 300m fra arbeidsted.
 • Vi presiserer her at sikkerhetsavstander etableres for å ivareta sikkerheten til alle på anlegget, samt tredje part (turgåere). Sikkerhetsavstand etableres primært for å forebygge mot potensielle ulykker.
 • Haram Kraft og entreprenørene garanterer ikke for sikkerheten til de som går innenfor skiltingen når det pågår anleggsdrift. De som eventuelt går innenfor gjør det fullt og helt på eget ansvar.

Ferdselsrestriksjoner:

 • Transportområdene og arbeidsområdene er godt skiltet med adgang forbudt. Sikkerhetssonene vil bli justert fortløpende etter behov og det er svært viktig at alle som nærmer seg anleggsområdet følger skiltingen. Utenforstående må under ingen omstendighet gå inn i forbudssonene.
 • Vegen fra Håneset og opp til vegkryss til Mannen vil ha sterk anleggstrafikk og det vil også pågå anleggsarbeid i hele perioden. Her er det generelt 10m sikkerhetssone fra veikant til begge sider av veien.
 • Vegen fra Haram og opp til Skaret vil være i lite bruk av entreprenørene. Ved forsiktighet kan personer gå opp her og inn i den gamle fjellvegen og traversene. Dersom noen ønsker å gå videre til Mannen kan de med forsiktighet følge veg og sti. Her handler det om at de går ut av veien når det kommer transport langs vegen. (10m sikkerhetssone)
 • Vegen fra Ulla og opp til vegkryss på fjellet vil være lite i bruk av entreprenørene, men det pågår vedlikehold av veien i perioder. Veien vil være stengt for utenforstående fra ca 200m ned fra kryss når det pågår kranoperasjoner ved T3 og T2.
 • De fleste av stiende som går utenfor anleggsområdet vil være mulig å benytte.

Om Haram vindkraftverk

Haram Kraft fikk første konsesjon av NVE i 2008, og denne ble stadfestet av OED i 2009 etter klagebehandling. Etter dette har det vært flere endringer i konsesjonen, blant annet har spenningsnivå på nettilknytningen blitt redusert fra 132 kV til 33 kV. Den planlagte luftledning på Haramsøya er byttet ut med sjøkabel helt frem til Håneset og jordkabel på Haramsøya. Gjeldende konsesjon for Haram vindkraftverk ble gitt av NVE 7. februar 2019.

Haram Kraft er 100% eid av finske Taaleri Energia. Utbygging av vindkraft er svært kapitalkrevende og utbyggingen vil bli finansiert med egenkapital fra Taaleri Energia og med lån fra bank. Zephyr vil gjennomføre utbyggingen for investor, og har inngått en langsiktig avtale for drift av vindkraftverket.

Haram Kraft fikk endelig godkjent detaljplan for vindkraftverket og en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) av Olje- og energidepartementet 24. mars 2020. MTAen skal sikre at miljøkrav og føringer i lover og forskrifter og i konsesjon med vilkår, blir fulgt opp i anleggs- og driftsfasen. MTAen vil være et aktivt verktøy for å sikre at anleggsarbeidet gjennomføres med minst mulig skade og ulemper for ytre miljø og omgivelser. MTA vil sammen med detaljplanen, inngå som en viktig del av kontrakten med entreprenør.

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no