Haram

Ålesund kommune i Møre og Romsdal


Oppholdsforbud i anleggsområdet på Haram. Les mer om politiets melding her

Fra og med 2. juni blir det innført anleggsområde i planområdet på Haram. Det vil bli satt opp en bom i hver ende av Fjellvegen og hengt opp informasjonsskilt på bommene. All ferdsel i området skal være på trygg avstand fra anleggsarbeidene. NB! Det vil forekomme sprengning i området. Det vil ikke være anleggsaktivitet på søndager. Mer informasjon om anleggsarbeider vil bli lagt ut på Haram kraft sin facebook-side.

Etter 21 år med planlegging blir det nå bygget vindkraft på Haramsøy i Ålesund kommune utenfor Ålesund by. Anlegget vil gi nok fornybar energi til alle innbyggerne på Haramsøy og bidra til økt forsyningssikkerhet til øya gjennom etablering av ny sjøkabel til øya. I tillegg vil vindkraftanlegget betale eiendomsskatt til kommunen og det vil benyttes lokale firmaer i utbyggings- og driftsfasen. Berørte grunneiere, som i dag benytter arealene til dyrking av fór, vil få inntekter fra vindkraftverk samtidig som landbruksaktivitetene kan opprettholdes. Se pressemelding her.

Haram Kraft fikk første konsesjon av NVE i 2008, og denne ble stadfestet av OED i 2009 etter klagebehandling. Etter dette har det vært flere endringer i konsesjonen, blant annet har spenningsnivå på nettilknytningen blitt redusert fra 132 kV til 33 kV. Den planlagte luftledning på Haramsøya er byttet ut med sjøkabel helt frem til Håneset og jordkabel på Haramsøya. Gjeldende konsesjon for Haram vindkraftverk ble gitt av NVE 7. februar 2019.

Haram Kraft er 100% eid av finske Taaleri Energia. Utbygging av vindkraft er svært kapitalkrevende og utbyggingen vil bli finansiert med egenkapital fra Taaleri Energia og med lån fra bank. Zephyr vil gjennomføre utbyggingen for investor, og har inngått en langsiktig avtale for drift av vindkraftverket.

Haram Kraft fikk endelig godkjent detaljplan for vindkraftverket og en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) av Olje- og energidepartementet 24. mars 2020. MTAen skal sikre at miljøkrav og føringer i lover og forskrifter og i konsesjon med vilkår, blir fulgt opp i anleggs- og driftsfasen. MTAen vil være et aktivt verktøy for å sikre at anleggsarbeidet gjennomføres med minst mulig skade og ulemper for ytre miljø og omgivelser. MTA vil sammen med detaljplanen, inngå som en viktig del av kontrakten med entreprenør.

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no