Dalsbotnfjellet

Gulen kommune i Vestland

Dalsbotnfjellet vindkraftverk var planlagt bygget i et ca 25 kvadratkilometer stort planområde som ligger 500-600 moh. Vindkraftverket skulle tilknyttes kraftnettet via en 19 km lang 132 kV kraftledning til Frøyset transformatorstasjon i Masfjorden kommune. Planområdet ligger innenfor de foreslåtte områdene egnet for vindkraft i nasjonal ramme for vindkraft.

Zephyr meldte dette prosjektet allerede i april 2011 og fikk konsesjon i september 2013 fra NVE. Vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet. Klagebehandlingen ble utsatt i påvente av en revidert søknad om nettilknytning. NVE ga konsesjon til en ny nettilknytning i mai 2018. Denne ble også påklaget, og både vindkraftverket og nettilknytningen lå til behandling i Olje- og energidepartementet frem til prosjektets konsesjon ble endelig avslått i juni 2021.

Hansen, Johnny

Prosjektleder

907 14 330

jh@zephyr.no