Vindkraft og natur

Det er ikke mulig å bygge ut vindkraftverk uten at gjøre inngrep i natur- og friluftsområder. Vi må bruke en del areal til oppstillingsplassene for vindturbinene, veier, transformatorstasjon, servicebygg og kraftledning til vindkraftverket.

Vindkraftverk synes! For at vi skal kunne bygge effektive og lønnsomme vindkraftverk, må vindkraftverkene plasseres der det er gode vindforhold. Det er ofte i åpne områder eller på høydedrag og dermed blir vindkraftverkene godt synlige fra områdene rundt. Med teknologiutviklingen som har vært de siste årene, har også turbinene blitt større og høyere. Det gjør turbinene synlig på lengre avstand. For prosjekter som har vært utviklet over lang tid medfører det samtidig færre turbiner enn det som opprinnelig var planlagt.

Det mest krevende arealgrepet er knyttet til veibygging. Alle øvrige inngrep kan lett fjernes når vindkraftverket ikke lenger skal driftes. Veiene kan også fjernes, men det er ofte behov for noe sprengning og fyllinger for å bygge gode nok veier. Veiene letter også tilgangen til områdene og fører ofte til mer ferdsel – både i forbindelse med drift og av andre brukergrupper som turgåere, syklister mm. Dette vil være positivt for noen og negativt for andre.

I forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft som NVE har lagt frem for videre politisk behandling, er det gjort en grundig gjennomgang av virkninger av vindkraft for en rekke tema. Det er bl.a. skrevet rapporter om virkninger for naturtyper, fugl, flaggermus, villrein, annet dyreliv, sammenhengende naturområder, landskap, friluftsliv og drikkevann. Du finner disse rapportene her.

Zephyr ønsker å etablere vindkraftverk der det er gode vindforhold og der miljøvirkningene er akseptable. Det er ikke mulig å bygge vindkraft uten at det innebærer inngrep i naturen og virkninger for grunneiere, rettighetshaver og andre brukerinteresser i området. Alle naturområder har naturverdier og er friluftsområder for noen. Vi jobber aktivt for å kartlegge verdier og interesser i utviklingen av nye prosjekter og legger opp til å avdekke konflikter gjennom en åpen dialog. Vi mener at det finnes gode områder i Norge hvor det er plass til vindkraftverk uten at det gir uakseptable virkninger for natur- og friluftsinteresser. Zephyr mener det er nødvendig å sette av noen arealer – også på bekostning av andre interesser – for å realisere nok ny fornybar energiproduksjon til å nå Norges klimamål.