Vindkraft og Klima

Verdens klimastatus er at temperaturen øker, snø og is smelter, havet stiger og blir surere og vi har mer ekstremvær. Klimaendringene kan få alvorlige konsekvenser for både mennesker og natur.

Norges klimamål for reduksjon i utslipp av kolimagasser i forhold til 1990-nivå er:

  • Kutte klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020
  • Kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030
  • I 2030 skal Norge være klimanøytralt
  • Innen 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn 

Fakta er allikevel at Norges utslipp av klimagasser har økt med 3.4 prosent fra 1990 til 2018 (Statistisk Sentralbyrå).

Vi har dårlig tid for å nå klimamålene som Norge og Europa har forpliktet seg til. Elektrifisering for å omstille fra fossil energibruk til elektrisk energibruk basert på fornybar energi, er det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene. Med unntak selvsagt av å bruke mindre energi gjennom energieffektivisering. Nylige rapporter fra både NVE og Statnett viser imidlertid at forbruket av elektrisitet vil øke vesentlig fremover dersom vi skal få til klimakuttene.

EU har satt mål om 32 % fornybarandel i energimiksen innen 2030. Det er sannsynlig at Norge også vil måtte påta seg forpliktelser som vil øke den eksisterende målsetningen for 2020 på 67,5 % vesentlig til 2030. Thema Consulting har anslått at denne målsetningen kan økes med opptil 20 % for Norge gitt EUs retningslinjer.

Zephyr mener at vindkraftproduksjon kan bidra til det grønne skiftet og må være en del av løsningen på klimautfordringen. Vindkraft på land har blitt økonomisk lønnsomt uten støtteordninger på grunn av teknologiutvikling som har redusert kostnadene betydelig. Det er foreløpig ikke tilfelle for havbasert vindkraft. Norge og Europa har behov for mer kraft nå og Zephyr mener at det ikke er et valg mellom den ene eller den andre teknologien. Vi må bygge vindkraft på land nå og vi må samtidig utvikle teknologien for havbasert vindkraft og andre fornybare energikilder.

Mer informasjon om vindkraft og klimaendringer finner du her: