Tellenes

Rogaland
Sokndal og Lund kommuner

Tellenes vindkraftverk fikk endelig konsesjon fra Olje- og Energidepartementet 27. mars. 2014. Zephyr har etter dette utviklet prosjektet og solgt det videre til BlackRock Inc. i 2016. 

I arealplanen til begge kommuner er Tellenes definert som landbruks-, natur- og friluftsområde. Planområdene omkranser imidlertid Titania AS sitt gruveanlegg, og er derfor allerede preget av industrialisering. Området ligger i sin helhet innenfor det som fylkeskommunen i Rogaland har klassifisert som ja-område i fylkesdelplan for vindkraft.

Zephyr AS har på vegne av eieren BlackRock Inc. utviklet og bygget Tellenes vindpark til en ferdigstillelse i September 2017. Byggeperioden varte fra Juli 2016. 

Det foreligger en 12 års kraftkjøpsavtale med Google.

Planområdet er delt inn i tre delområder, kalt Tellenes I, II og V. Til sammen har disse en utstrekning på ca. 15 km 2 . Høyeste punkt ligger i Tellenes II-området og er på ca 500 m.o.h. Prosjektet har også en egen anleggskonsesjon for nett-tilknytning og transformatorstasjon i Åna-Sira.

Prosjektet ble meldt til NVE i april 2005 og ble sendt til høring umiddelbart. I oktober 2005 meddelte NVE utredningsprogram. Prosjektet ble konsesjonssøkt og var på offentlig høring våren 2006. Zephyr kjøpte prosjektet av Statoil i august 2010. Les konsesjonssøknaden og fagrapporter på NVEs nettsider.

Zephyr har revidert opprinnelig konsesjonssøknad og oppdatert søknad ble sendt NVE desember 2011.

Henvendelser angående anlegget kan rettes til Arise AB. 

Kontaktperson

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

91823444

af@zephyr.no

Sokndal og Lund kommuner
Tellenes vindkraftverk fikk endelig konsesjon fra Olje- og Energidepartementet 27. mars. 2014. Zephyr utvikler prosjektet videre med tanke på en investeringsbeslutning.
I arealplanen til begge kommuner er Tellenes definert som landbruks-, natur- og friluftsområde. Planområdene omkranser imidlertid Titania AS sitt gruveanlegg, og er derfor allerede preget av industrialisering. Området ligger i sin helhet innenfor det som fylkeskommunen i Rogaland har klassifisert som ja-område i fylkesdelplan for vindkraft.
Planområdet er delt inn i tre delområder, kalt Tellenes I, II og V. Til sammen har disse en utstrekning på ca. 15 km 2 . Høyeste punkt ligger i Tellenes II-området og er på ca 500 m.o.h. Prosjektet har også en egen anleggskonsesjon for nett-tilknytning og transformatorstasjon i Åna-Sira.

Prosjektet ble meldt til NVE i april 2005 og ble sendt til høring umiddelbart. I oktober 2005 meddelte NVE utredningsprogram. Prosjektet ble konsesjonssøkt og var på offentlig høring våren 2006. Zephyr kjøpte prosjektet av Statoil i august 2010. Les konsesjonssøknaden og fagrapporter på NVEs nettsider.

Zephyr har revidert opprinnelig konsesjonssøknad og oppdatert søknad ble sendt NVE desember 2011.

Kontaktperson

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

91823444

af@zephyr.no

Antall Vindturbiner

inntil stk

Ytelse

MW

Årlig produksjon

GWh

Tilsvarer forbruket i

eneboliger