Haram

Møre og Romsdal

Haram vindkraftverk ligger på Haramsøya i Haram kommune

Etter 21 år med planlegging blir det nå bygget vindkraft i Haram kommune utenfor Ålesund. Anlegget vil gi nok fornybar energi til alle innbyggerne i Haram kommune og bidra til økt forsyningssikkerhet til Haramsøya gjennom etablering av ny sjøkabel til øya. I tillegg vil vindkraftanlegget betale eiendomsskatt til kommunen og det vil benyttes lokale firmaer i utbyggings- og driftsfasen. Berørte grunneiere, som i dag benytter arealene til dyrking av fór, vil få inntekter fra vindkraftverk samtidig som landbruksaktivitetene kan opprettholdes. Se pressemelding her.

Haram kraft fikk første konsesjon av NVE i 2008, og denne ble stadfestet av OED i 2009 etter klagebehandling. Etter dette har det vært flere endringer i konsesjonen, blant annet har spenningsnivå på nettilknytningen blitt redusert fra 132 kV til 33 kV. Den planlagte luftledning på Haramsøya er byttet ut med sjøkabel helt frem til Håneset og jordkabel på Haramsøya. Fristen for idriftsettelse har også blitt utsatt. Gjeldende konsesjon for Haram vindkraftverk ble gitt fra NVE 7. februar 2019. Konsesjon fra NVE med kart over konsesjonsgitt løsning for vindpark og nettilknytning finnes her.

Haram Kraft er 100% eid av finske Taaleri Energia. Zephyr arbeider nå med å ferdigstille planene for Haram vindkraftverk, med målsetning om endelig investeringsbeslutning sommeren 2019. Utbygging av vindkraft er svært kapitalkrevende og utbyggingen vil bli finansiert med egenkapital fra Taaleri Energia og med lån fra bank. Zephyr vil gjennomføre utbyggingen for investor, og har inngått en langsiktig avtale for drift av vindkraftverket.

Haram Kraft fikk godkjent detaljplanen for vindkraftverket og en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) i slutten av august 2019. MTAen skal sikre at miljøkrav og føringer i lover og forskrifter og i konsesjon med vilkår, blir fulgt opp i anleggs- og driftsfasen. MTAen vil være et aktivt verktøy for å sikre at anleggsarbeidet gjennomføres med minst mulig skade og ulemper for ytre miljø og omgivelser. MTA vil sammen med detaljplanen, inngå som en viktig del av kontrakten med entreprenør. MTA/detaljplan med alle vedlegg, samt godkjenning fra NVE finnes her.

I forbindelse med NVE’s behandling av MTA og detalplan har det blitt gjort nye undersøkelser og oppdaterte studier for vindparken:

Andre dokumenter:

Kontaktperson

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder Haram

 

Kontakt Oss

Sted: Kalnesveien 5, 1712 Grålum

mail: ad@zephyr.no

Tlf: 69 11 25 00

Org. nr. 989 649 825