Haram

Møre og Romsdal

Haram vindkraftverk ligger på Haramsøya i Haram kommune

Haram Kraft er 100% eid av vindkraftselskapet Zephyr AS. Zephyr arbeider nå med å ferdigstille planene for Haram vindkraftverk, med målsetning om endelig investeringsbeslutning sommeren 2019. Utbygging av vindkraft er svært kapitalkrevende og utbyggingen vil bli finansiert med egenkapital fra en finansiell investor og med lån fra bank. Zephyr vil gjennomføre utbyggingen for investor, og vil også ha ansvar for driften av vindkraftverket

Haram kraft fikk første konsesjon av NVE i 2008, og denne ble stadfestet av OED i 2009 etter klagebehandling. Etter dette har det vært flere endringer i konsesjonen, blant annet har spenningsnivå på nettilknytningen blitt redusert fra 132 kV til 33 kV. Den planlagte luftledning på Haramsøya er byttet ut med sjøkabel helt frem til Håneset og jordkabel på Haramsøya. Fristen for idriftsettelse har også blitt utsatt. Gjeldende konsesjon for Haram vindkraftverk ble gitt fra NVE 7. februar 2019. Konsesjon fra NVE med kart over konsesjonsgitt løsning for vindpark og nettilknytning finnes her.

Haram Kraft er 100% eid av vindkraftselskapet Zephyr AS. Zephyr arbeider nå med å ferdigstille planene for Haram vindkraftverk, med målsetning om endelig investeringsbeslutning sommeren 2019. Utbygging av vindkraft er svært kapitalkrevende og utbyggingen vil bli finansiert med egenkapital fra en finansiell investor og med lån fra bank. Zephyr vil gjennomføre utbyggingen for investor, og Zephyr vil også inngå en langsiktig avtale for drift av vindkraftverket.

Før utbyggingen kan starte må Haram Kraft få godkjent detaljplanen for vindkraftverket og en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for utbyggingen. MTAen skal sikre at miljøkrav og føringer i lover og forskrifter og i konsesjon med vilkår, blir fulgt opp i anleggs- og driftsfasen. MTAen vil være et aktivt verktøy for å sikre at anleggsarbeidet gjennomføres med minst mulig skade og ulemper for ytre miljø og omgivelser. MTA vil sammen med detaljplanen, inngå som en viktig del av kontrakten med entreprenør. MTA og detaljplan ble sendt til NVE den 1. april 2019, og ble deretter sendt ut på høring fra NVE. MTA/detaljplan med alle vedlegg, samt høringsbrevet fra NVE finnes her.

Innen høringsfristen har NVE mottatt høringssvar fra en rekke offentlige instanser, interessegrupper og privatpersoner. Haram Kraft har gitt sine kommentarer til disse høringssvarene. Svaret fra Haram Kraft til høringssvarene finner du her.

Mange høringssvar påpeker at turbinen ved Ullahornet vil være svært synlig for bebyggelsen på Ulla, og at denne vil generere mye støy. Haram Kraft har derfor gjort om på plasseringen og flyttet denne turbinen ca 50 meter lenger sør. Dette gjør turbinen mindre synlig og gir redusert støy på Ulla. Bilder av hvordan den planlagte vindparken ser ut finner du her.

Basert på svarene som har kommet i høringsprosessen for MTA/detaljplan har Haram Kraft foretatt justeringer i utbyggingsplanen for vindkraftverket. Den 13. juni ble det derfor sendt revidert detaljplan for prosjektet til NVE. Beskrivelse av endringene og oppdaterte detaljplankart finner du her. 

Kontaktperson

Rommetveit, Olav

Daglig Leder i Zephyr